Eurypygiformes

This order contains two monotypic families, Rhynochetidae with Rhynochetos jubatus (Kagu), and Eurypygidae with Eurypyga helias (Sunbittern).

Eurypyga helias (Sunbittern).

Rhynochetos jubatus (Kagu)


References